środa, 11 marca 2015

PARP - Wsparcie w ramach dużego bonu - edycja 2015!

10 marca 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. 

Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2)  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego i stanowi refundację.

Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.

Przedsiębiorca, który w poprzednich edycjach Programu otrzymał wsparcie, może ubiegać się o uzyskanie wsparcia po raz kolejny.

Proces złożenia wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności, tj. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków (link) oraz formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków.

Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Dokumentacja dla programu Wsparcie w ramach dużego bonu dostępna jest na stronie internetowej  www.parp.gov.pl (zakładka Dofinansowanie, karta Wsparcie w ramach dużego bonu) (link)

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej:duzybon@parp.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz