środa, 11 marca 2015

„Fundusz pożyczkowy dla kobiet”.

money-1302510-mDotacje PARP 2015 – Pożyczki dla kobiet – Fundusz pożyczkowy dla kobiet – dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwsze informacje odnośnie konkursów, które będą przeprowadzane w I kwartale 2015 roku. Aktualnie są to trzy nabory – 1/ „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”, 2/ „Wsparcie w ramach dużego bonu” oraz 3/ „Wsparcie na uzyskanie grantów”. Nabory zostaną ogłoszone już w marcu, a łączna pula dofinansowań, wynosi 26,12 mln zł. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną ogłoszone również harmonogramy naborów w ramach operacyjnych programów krajowych, które będą odbywały się za pośrednictwem PARP`u – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Niniejszy artykuł opisuje szczegóły naboru „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”.


Dla kogo dofinansowanie?

Nabór przeznaczony jest dla kobiet zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
 • są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w Polsce,
 • zamierzają podjąć działalność gospodarczą w Polsce.
za wyjątkiem kobiet zamierzających podjąć lub wykonywać działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Pożyczki będą udzielane tylko na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów, które będą przedstawione w dokumentacji konkursowej.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia, których celem jest:
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług oraz który nie generuje zysków,
 • rozwój działalności gospodarczej.

Jakie rodzaje wydatków kwalifikują się do dofinansowania?

Wydatkami kwalifikowalnymi, są wydatki konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, są to przede wszystkim wydatki poniesione na:
 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości,
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Jakiej wysokości dofinansowanie można pozyskać?

Kwota otrzymywanej przez kobiety pożyczki, nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, a dodatkowo pożyczka nie może być mniejsza niż 20 000 zł oraz większa niż 40 000 zł.

Warunki finansowe pożyczki dla kobiet – ile będzie Cię to kosztowało?

 • oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi tylko 2% w stosunku rocznym,
 • przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres nie przekraczający jednego roku, od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką.

Na jaki okres jest udzielana „pożyczka dla kobiet”?

Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 5 lat, natomiast okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy, od dnia następnego, po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Jak pozyskać dofinansowanie w latach 2015-2020?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:
 • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
 • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.
Źródło: www.parp.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz