środa, 13 grudnia 2017

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Otwarty konkurs ofert

ZARZĄDZENIE NR 102.2017 W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU W 2018 ROKU.

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU W 2018 ROKU W GMINIE MIŁKI.

wtorek, 14 listopada 2017

ODBIÓR FOLII Z GOSPODARSTW ROLNYCH

ODBIÓR FOLII Z GOSPODARSTW ROLNYCH

ODBIÓR FOLII Z SIANOKISZONEK


tel. 510209582IWONA RUDZIEWICZ


Emerytura rolnicza od 1 października 2017 r.

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny*,
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r. Więcej informacji na: https://www.krus.gov.pl/

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki dotyczące: 

LEGALIZACJA POMOSTU

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz.145), reguluje całokształt zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami. Reguluje również kwestie dotyczące własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także obowiązki właścicieli i użytkowników wód, zasady oraz warunki korzystania z zasobów wodnych oraz gruntów pokrytych wodami na cele budowlane.

BUDOWA POMOSTU


W związku z dużą ilością pytań zamieszczam informację na temat budowy pomostów oraz ich legalizacji.

Budowa nowych pomostów

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), reguluje całokształt zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami. Reguluje również kwestie dotyczące własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także obowiązki właścicieli i użytkowników wód, zasady oraz warunki korzystania z zasobów wodnych oraz gruntów pokrytych wodami na cele budowlane.