środa, 5 października 2016

Podział Sołectwa - udzielam odpowiedzi

Dzień dobry. Może mi Pan pomoże. W naszej gminie powstał pewien problem. 8
września zostało wydzielone nowe sołectwo z już istniejącego. Zostało to
zrobione po wyliczeniu funduszu sołeckiego na 2017 rok (informacje zostały
przekazane sołtysom). Do dzisiaj nie jest jeszcze opublikowany w Dz.U.
statut nowego sołectwa ani nie odbyły się wybory sołtysa w tym nowym
sołectwie. Powstaje pytanie, co z funduszem sołecki, które miała otrzymać
ta miejscowość jak była w "starym" sołectwie. Mam z tego starego sołectwa
dwa wnioski. Jeden złożony przez sołtysa a drugi przez członka Rady
Sołeckiej, który mieszka w nowym sołectwie. Może ma Pan namiar na kogoś,
kto udzieli mi odpowiedzi lub Pan mi pomoże :). Pozdrawiam serdecznie!

Pozdrawiamy,
Anna


  http://dusyn.blogspot.com/2015/02/utworzenie-i-podzia-soectwa-fundusz.html

Powyżej zamieściłem link do mojego artykułu na temat podziału sołectwa może pomoże. 
Podstawowy problem to data podziału sołectwa do 30 września sołtysi, zebranie sołeckie lub rada sołecka i minimum 15 mieszkańców uczestniczących w zebraniu mieli obowiązek złożyć wniosek do wójta o wyodrębnienie na przyszły rok budżetu sołeckiego. 
Z tego co pani pisze pełnoprawnym dokumentem jest tylko wniosek sołtysa istniejącego sołectwa. 

Pan radny złożył wniosek gdy sołectwo w którym mieszka nie nabyło prawa bycia sołectwem. 

Gmina powinna dokonać podziału z początkiem roku kalendarzowego, styczeń jest dobrym miesiącem. Wtedy czasu na powołanie rady sołeckiej i sołtysa oraz złożenie wniosków przez oba sołectwa, które zostałyby powołane podczas rozliczania funduszu z zeszłego roku jest sporo. Niestety muszą państwo realizować fundusz jednego sołectwa, chyba że inicjatywy tworzącego się sołectwa zostały ujęte przed podziałem we wniosku złożonym przez sołtysa przed 30 września 2016.

Pan radny sołecki na jakiej podstawie złożył wniosek o wyodrębnienie budżetu? nawet jeśli 8 września wyodrębniono sołectwo i pan radny złożył wniosek przed 30 września to nie miał do tego prawa bo z tego co wyczytałem w nowo powołanym sołectwie brak jest organów sołtysa i rady sołeckiej powołanych w wyborach.

 W ramach funduszu soleckiego nie ma możliwości ani podziału w 2017 roku środków przypadających sołectwu istniejącemu w 2016 roku między nowe sołectwa, ani – tym bardziej – przydzielenia w 2016 roku sołectwu o „nowej nazwie” dodatkowych środków w ramach funduszu sołeckiego. Ustawa nie przewiduje trybu zmiany wysokości środków przypadających sołectwu w trakcie roku budżetowego (roku realizacji przedsięwzięć). Nie przewiduje też, aby sołectwa, które nie określiły przeznaczenia środków w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy mogły w roku budżetowym wprowadzać zadania do budżetu. Zostało to wprost zakazane przepisami regulującymi zasady dokonywania zmian wniosków – art. 7 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim. Powstałe od 2017 roku sołectwa nie będą więc mogły uzyskać środków, które wynikałyby dla nich z obliczeń dokonywanych w 2016 roku przy ustalaniu wysokości funduszu na 2017 rok.

Sytuacja przedstawiona w pytaniu jest obecnie o tyle bardziej skomplikowana, że uchwalona w 2014 roku ustawa o funduszu sołeckim przewiduje w art. 7 ogólną możliwość zmian wniosków w roku realizacji funduszu. W pytaniu mamy zaś sytuację, w której sołectwo uchwalające wniosek w 2016 roku nie istnieje już formalnie w roku 2017. Nakazuje to przyjąć interpretację, że postanowienia wniosku złożonego w 2016 roku przez sołectwo, które uległo podziałowi od 2017 roku nie mogą być w 2017 roku zmieniane przez zebrania wiejskie żadnego z sołectw, które powstały w wyniku podziału (niezależnie od tożsamości nazwy jednego z nich). Wniosek powinien być wykonany w pierwotnym kształcie jego postanowień.
Nie widzę przy tym żadnych przeciwwskazań, aby kwalifikować wydatki poniesione na realizację tego wniosku w 2017 roku jako wydatki wykonane w ramach funduszu podlegające częściowej refundacji z budżetu państwa. Okoliczność formalnego nieistnienia sołectwa składającego wniosek jest tu bez znaczenia. Formalnie i tak to nie sołectwo realizuje przedsięwzięcia, lecz wójt (burmistrz). Decyzja o przeznaczeniu środków została zaś prawidłowo podjęta w 2016 roku i zgodnie z nią zadania zostaną wykonane.
Oczywiście powyższe uwagi dotyczą możliwości przyznania nowym sołectwom w 2017 roku środków w ramach funduszu sołeckiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przydzielić im w 2017 roku środki na podstawie postanowień statutu gminy lub statutów sołectw, jeżeli zawierają one jakiekolwiek postanowienia w tym zakresie, wprowadzone w wykonaniu art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wójt (burmistrz) może również w sposób zupełnie nieformalny wskazać sołtysom na możliwość składania propozycji do określonej kwoty.
Aczkolwiek należy pamiętać, że oczekiwania takie na 2017 rok wymagałyby od wójta (burmistrza) przyznawania mieszkańcom tego akurat terenu gminy „podwójnych” środków względem innych sołectw z tej gminy. Albowiem jeszcze jako mieszkańcy jednego sołectwa zadecydowali już w 2016 roku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego, który to wniosek powinien być wykonany, zaś zrealizowane przedsięwzięcia będą służyć mieszkańcom dwóch nowych sołectw.

Żeby udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi muszę znać więcej szczegółów.

Pozdrawiam Piotr Krzysztof Dusyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz