poniedziałek, 28 grudnia 2015

„Warmińsko Mazurski Fundusz NA START'' - projekt dla przyszłych przedsiębiorców.

Zapraszamy osoby z województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w projekcie „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START''.  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach projektu osoby zainteresowane mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł, na okres do 5 lat. Oprocentowanie preferencyjne pożyczki wynosi ,,0,5%''


O pożyczkę ubiegać się mogą osoby które spełnią łącznie następujące kryteria:
•są osobami fizycznymi, zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zameldowanymi na pobyt stały lub czasowy) na obszarze realizacji projektu – woj. Warmińsko-Mazurskie
•w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w KRS, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową
•posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
•zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
•nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji   Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
•nie uczestniczą w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2, a także nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL,
•nie widnieją w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej   InfoMonitor S.A oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
•złożą odpowiedni wniosek o pożyczkę wraz z wymaganą dokumentacją,
•wniosą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki.

Pożyczka będzie udzielana w szczególności na:
•nabycie środków trwałych,
•budowę, rozbudowę, adaptację lub remont  i modernizację budynków i budowli  produkcyjnych, usługowych i handlowych,
•zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt g Regulaminu/,
•zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
•zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
•zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
•wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą przekroczyć 10 % wartości pożyczki,
•pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby otrzymać pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego utworzonego w ramach projektu należy przejść przez 2 etapy rekrutacji:
ETAP 1-REKRUTACJA WSTĘPNA
•Złożenie wypełnionego Formularza Kwalifikacyjnego
•Wypełnienie testu predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
•Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie
ETAP 2 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Formularz Kwalifikacyjny, wniosek o udzielenie pożyczki oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są, tutaj.

Projekt „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.
Więcej informacji na stronie projektu http://www.mikropozyczki.screp.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz