poniedziałek, 28 grudnia 2015

Granty do 20 tys nie tylko dla sołectw.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie, której realizowana będzie inicjatywa)
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe
 • rady sołeckie
 • rady osiedli
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe
Preferowane będą inicjatywy z terenu województwa świętokrzyskiego.
Tematyka proponowanych inicjatyw:
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji
Koszt realizacji inicjatywy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Wybrane inicjatywy zostaną dofinansowane pod warunkiem uzyskania dotacji przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura Stowarzyszenia Integracja i Rozwój: ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce do 15.01.2016 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.
Więcej informacji na stronie www.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 386 66 27 wew. 21
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Pliki do pobrania

Źródło: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Data wydarzenia: od 2015-12-21 do 2016-01-15
Organizator: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Adres: Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, woj. świętokrzyskie
Tel.: 41 386 66 27E-mail: sir@sir.com.pl
Www: http://www.sir.com.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz