niedziela, 6 grudnia 2015

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 r

Znalezione obrazy dla zapytania Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 rZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zapraszamy do składania ofert w następujących zakresach:
1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
2) rozwój kultury fizycznej
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
6) rozwój turystyki
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8) pomoc społeczna
9) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
10) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
11) integracja środowisk kombatanckich
12) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
Ogłoszenie konkursowe wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe" –„Otwarte konkursy ofert"
Informacji udziela Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75, 89 512 58 76, 89 512 58 80, 724 777 741.
Data wydarzenia: od 2014-12-28 do 2015-01-12

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz