poniedziałek, 2 listopada 2015

Ponad 9,4 mld zł - Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Ponad 9,4 mld zł – to pula środków dla organizowanych w tym roku konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W 2015 r. kontraktowane są także projekty pozakonkursowe, które będą realizowane niemal przez cały okres wdrażania Programu. Inwestycje te dotyczą m.in. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej drogowej i kolejowej (TEN-T) oraz zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich, leżących poza siecią TEN-T. Planuje się także zawarcie umów w sektorze energetyki w zakresie doradztwa w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz przesyłu gazu. Wsparcie UE dla podpisanych do tej pory 17 umów dla inwestycji transportowych wynosi w sumie 9,1 mld zł.
Dotychczas ogłoszono cztery konkursy:

Infrastruktura drogowa miast
  • 22 października 2015 r. ogłoszono konkurs w działaniu 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 1 grudnia 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r. Pula środków wynosi 1,45 mld zł;
  • 22 października br. ogłoszono konkurs w działaniu 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 1 grudnia 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r. Pula środków wynosi 2,15 mld zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • 1 października 2015 r. ogłoszono dwa konkursy w działaniu 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. W obu naborach wnioski można składać od 2 listopada br. do 31 marca 2016 r. Pula środków wynosi 20 mln zł i 160 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Ministerstwo Zdrowia.
Do końca roku planowane jest ogłoszenie 11 kolejnych konkursów:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  • W działaniu 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w grudniu br. rozpocznie się nabór wniosków na orientacyjną kwotę dofinansowania projektów 207,5 mln zł.
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
W listopadzie rozpoczną się konkursy w:
  • działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na orientacyjną kwotę dofinansowania projektów 4 ,5 mld zł (aglomeracje co najmniej 10 000 RLM) oraz 500 mln zł (w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM);
  • działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na orientacyjną kwotę 25 mln zł oraz 10 mln zł;
  • działaniu 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (40 mln zł), rozwój terenów zieleni w miastach (40 mln zł) i inwentaryzację terenów zdegradowanych (4 mln zł).
W grudniu br. rozpoczną się konkursy w:
  • działaniu 2.2 Gospodarka odpadam komunalnymi na orientacyjną kwotę dofinansowania projektów 100 mln zł;
  • działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na orientacyjną z budżetem 30 mln zł.
We wszystkich ww. przypadkach nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wyjątkiem działania 2.4, w którym nabór będzie prowadziło Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
  • Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. zostanie ogłoszony konkurs w działaniu 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na orientacyjną kwotę dofinansowania projektów 200 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce „Skorzystaj”.
Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.
Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2015-10-29 do 2016-03-31

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz