wtorek, 21 lipca 2015

Konkurs na dofinansowanie sportu różnych grup społecznych.

indek1sMinister Sportu i Turystyki na swojej stronie informuje bip.msit.gov.pl o dodatkowym naborze ofert w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Ogłoszonym 21.11.2014 roku, do wykorzystania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 140 000 zł, przeznaczone na zadania zlecone realizowane w obszarze:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych – 60 tys. zł.
2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizyczne – 80 tys. zł.
Na podstawie ogłoszenia konkursowego punkt 4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert, podpunkt d) Oferty składane w późniejszym terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych – uruchamia się dodatkowy nabór ofert w konkursie do 4 sierpnia 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków, tj. do 14 sierpnia 2015 r.
Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie projektów zadań planowanych do realizacji w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. w obszarach wskazanych powyżej.
Przy tworzeniu ofert obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym z 21 listopada 2014 r. dotyczącym otwartego konkursu ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w 2015 roku (link).
Oferty należy przygotować w systemie AMODIT, zatwierdzić i przesłać drogą elektroniczną oraz wydrukować i w formie papierowej przesłać drogą pocztową lub dostarczyć na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
Wymagany dopisek na kopercie:
„Sport dla Wszystkich” – nabór ofert II połowa 2015 r.
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz