poniedziałek, 23 marca 2015

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję VI Zwyczajną Sesje Rady Gminy Miłki.
    Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Miłkach    

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie protokolanta obrad.
3. Zapoznanie się z dokumentację dotyczącą rekultywacji jeziora Wobel.
4. Przyjęcie protokołu obrad V Zwyczajnej Sesji.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji statutowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych
12. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnych
13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina MIłki.
14. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek       tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów.
15. Wolne wnioski i sprawy różne
16. Zamknięcie obrad.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz