sobota, 21 marca 2015

Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki

Projekt  finansowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12
Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-28-148/12-00

  Gmina Miłki wystąpiła o rozszerzenie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” projektu „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki” o dodatkowe 30 komputerów.
 Celem Projektu będzie zakup 30 dodatkowych komputerów i zapewnienie dodatkowego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, w tym:
      -     15 gospodarstw spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
      -     14 gospodarstw, w których są dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
      -     1 gospodarstwa zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności,
Informuję, że jeszcze nie została podpisana umowa o rozszerzenie projektu, niemniej jednak wcześniej chcielibyśmy ustalić listę potencjalnych beneficjentów.
Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki - w terminie do 27 marca 2015 r.

Załączniki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz