środa, 12 sierpnia 2015

„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów 2015/2016

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, Gminy Miłki, Gminy Kruklanki, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).
Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2015 z terenu Gminy Wydminy, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na terenie Gminy Wydminy, Gminy Miłki, Gminy Kruklanki
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
a ponadto
• uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
  1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
  5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ – sprawdź Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.
Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów.
Wnioski należy składać do 30 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydminy@wydminy.info.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).
Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.
Szczegółowe informacje o Programie Stypendialnym „Stypendia Pomostowe” znajdują się na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/
Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenie „Echo Wydmin” i Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”).
Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.
Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz