poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Prosument dla JST.

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w programie „Prosument" dla samorządów. Na zakup mikroinstalacji OZE gminy będą mogły dostać co najmniej 200 tys. zł.


Ogłoszony nabór dotyczy programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 2a).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Wnioski o dofinansowanie lub pożyczkę będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10 sierpnia 2015 r. 

Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia,
- spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

- dotacji: 20-40 proc. dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
- pożyczki oprocentowanej na 1 proc. w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Jak informuje NFOŚiGW, w stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

- zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
- przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
- wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
- obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
- obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
- włączono do katalogu beneficjentów stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu),
-uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie NFOŚiGW w pliku „Regulamin naboru jst 2015" oraz w zakładkach: Informacje o programie i Najczęściej zadawane pytania.

żródło: NFOŚiGW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz