środa, 17 czerwca 2015

Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo rozwoju 

Informacje ogólne

Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat mają na celu przełożenie wysiłku młodych ludzi zarówno na korzyści dla ministerstwa, jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla osób z nami współpracujących. Oferujemy zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w ministerstwie odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie środkami unijnymi i uczenie się od najlepszych. Nasze praktyki, staże, czy wolontariat to także sposobność do przyjrzenia się od środka pracy dużego nowoczesnego urzędu.

Ogólne zasady organizacji

Głównym celem praktyki, stażu lub wolontariatu jest wsparcie danej komórki organizacyjnej ministerstwa w realizacji zadań określonych w umowie, bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej - praktykanta/stażystę/wolontariusza - dziedziny. Polegają one na zapoznaniu się ze specyfiką pracy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i wykonywaniu zadań o różnym stopniu złożoności z zakresu danej komórki organizacyjnej. Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.

Zasady rekrutacji na staż/praktyki/wolontariat

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w MIiR przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania komórki.
Rekrutacja odbywa się za pomocą aplikacji elektronicznej.
Osoby zainteresowane współpracą z ministerstwem mogą składać podania drogą elektroniczną w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie, które dana komórka organizacyjna ministerstwa zamieszcza na stronie internetowej. W tym celu, mając otwarte ogłoszenie, na które chce się aplikować, należy wybrać opcję menu Aplikuj na ogłoszenie. Pojawia się wówczas formularz zgłoszeniowy, zawierający niezbędne do wypełniania pola. W formularzu znajduje się również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Po wysłaniu swojej aplikacji na konto mailowe podane w zgłoszeniu zostaje wysyłany nr identyfikacyjny, który pozwala na samodzielne śledzenie statusu aplikacji.
Jako ministerstwo uczestniczymy dodatkowo w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty na praktyki w ramach tego programu publikujemy w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Formalności

Osoba, która uzyskała zgodę danej komórki organizacyjnej na realizację praktyki/stażu/wolontariatu przed podjęciem współpracy z ministerstwem, musi dopełnić wszelkich formalności z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi ministerstwa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 273 82 72.

Praktyki

Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów. Po wyborze osoby na praktykę, pomiędzy studentem a ministerstwem (reprezentowanym przez dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi) zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy. Zazwyczaj studenci dostarczają też umowy z uczelnią. Jeżeli taka umowa nie jest konieczna, praktykant powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której zostali przyjęci. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji biura/departamentu.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez jego opiekuna lub dyrektora komórki organizacyjnej, w której odbywała się praktyka. Opinię na temat pracy może wydać praktykantowi jego opiekun.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 273 82 72.

Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone w aplikacji elektronicznej.

Jako ministerstwo uczestniczymy także w rządowym programie praktyk studenckich. Propozycje praktyk w ramach tego programu  publikujemy w Centralnej Bazie Ofert Pracy.
Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  można uzyskać pod numerem telefonu 22 738 82 72  oraz adresem mailowym praktyki.mir@mir.gov.pl.
Praktyki w administracji rządowej
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Staże absolwenckie

Staże dla osób bezrobotnych realizowane są we współpracy z instytucjami organizującymi, na okres od 3 do 12 miesięcy.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, ministerstwa i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty. Stażysta pracuje w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 273 73 11.
Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone w aplikacji elektronicznej.

Wolontariat

Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem, a wolontariuszem. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem, a wolontariuszem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 273 82 72.
Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone w aplikacji elektronicznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz