środa, 18 lutego 2015

Szkolenia e-learningowe "Ekoinnowacje w Gminie"

Testy dla zielonych.  Zapraszamy do szkoleń Ekoinnowacje w GminieWszystkich pracowników administracji publicznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy nt. innowacyjnej ochrony środowiska zapraszam do udziału w nieodpłatnych szkoleniach oraz testach online w ramach projektu Ekoinnowacje w GminieEkoinnowacyjność może odnosić się do każdej skali działania – od indywidualnej, sfery gospodarstwa domowego, osiedla, wsi, gminy, regionu, kraju – jak i do każdego rodzaju działalności praktycznej i gospodarczej - jednoosobowej, spółek prywatnych i publicznych, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych.

Na tych wszystkich poziomach, jak i w przypadku tych wszystkich podmiotów, które w swoim funkcjonowaniu oddziałują na środowisko (zużywając zasoby i wytwarzając zanieczyszczenia) istnieje wiele możliwości uwzględnienia aspektów ekologicznych – wprowadzenia innowacji, które to negatywne oddziaływanie ograniczą lub nawet całkowicie wyeliminują.

W im większej skali i zakresie będzie to następować i z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technicznie i organizacyjnie rozwiązań, tym większy będzie poziom ekoinnowacyjności.

Ekoinnowacje, w odniesieniu do jednostek administracji publicznej, w szczególności do samorządów oraz przedsiębiorstw publicznych (komunalnych), mogą obejmować wymiary:

1.koncepcyjno-planistyczny – dotyczący uwzględnienia aspektów kompleksowej ochrony środowiska w procesie planowania strategicznego, wyznaczania celów i opracowywania dokumentów programowych i planów;
2.organizacyjno-zarządczy – dotyczący włączania aspektów ekologicznych do systemu zarządzania, kultury organizacyjnej, procedur, administrowania, sposobów realizacji przedsięwzięć rozwojowych, zarządzania jakością, organizowania zamówień (przetargów) i inwestycji, zarządzania obiektem i infrastrukturą oraz procesem świadczenia usług;
3.technologiczno-wdrożeniowy – obejmujący kwestie efektywności ekologicznej technik i technologii wykorzystywanych w procesach świadczenia usług (produkcji), w procesie realizacji inwestycji, wykonywania zadań i świadczenia usług publicznych.

Problemem nie jest wyłącznie sposób finansowania tych zadań, lecz świadomość możliwości wykorzystania tych obszarów dla wdrażania przedsięwzięć innowacyjności ekologicznej.

Wynika to często z braku dostępu do źródeł rzetelnej, kompleksowej i profesjonalnej informacji. E-szkolenia "Ekoinnowacje w Gminie" obejmują siedem bloków tematycznych:

1. "Ekoinnowacyjność w gminie";
2. "Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym";
3. "Ekoinnowacje w kształtowaniu zieleni i przestrzeni";
4. "Ekoinnowacje w infrastrukturze drogowej";
5. "Ekoinnowacje w lokalnej polityce i gospodarce energetycznej";
6. "Ekoinnowacje w gospodarce odpadami komunalnymi";
7. "Ekoinnowacje w zamówieniach publicznych".

Każdy z bloków składa się z wykładów i prezentacji, a szkolenia prowadzone są za pośrednictwem czterech platform e-learningowych działających na stronach:

www.ekorozwoj.ews21.pl (platforma centralna - poświęcona innowacyjności ekologicznej;

www.zielona-energia.ews21.pl (platforma poświęcona ekoinnowacjom w lokalnej gospodarce i polityce energetycznej)

www.odpady.ews21.pl (platforma poświęcona ekoinnowacjom w gospodarce odpadami komunalnymi)

www.zielone-zamowienia.ews21.pl (platforma poświęcona uwzględnianiu aspektów ekologicznych i ekoinnowacyjnych w zamówieniach publicznych).

Najbliższa sesja testów sprawdzających wiedzę w ramach poszczególnych modułów tematycznych odbędzie się na powyższych platformach w dniach 21 - 28 lutego br. Podchodzenie do testów w ramach drugiej już edycji szkoleń możliwe jest w ramach comiesięcznych, trwających 8 dni sesji.

Szkoleniom towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów), gromadzonych on-line do wglądu uczestników. Absolwenci szkoleń otrzymają imienne zaświadczenia ich ukończenia.

Szkolenia e-learningowe "Ekoinnowacje w Gminie" prowadzone są nieodpłatnie i przeznaczone są dla pracowników jednostek administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się tematyką powiązaną z ochroną środowiska, tworzeniem warunków rozwoju lokalnego, gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym, zamówieniami publicznymi i wszelkimi obszarami, w których mogą znaleźć zastosowanie innowacje ekologiczne. Aby moc uczestniczyć w szkoleniach należy się zarejestrować poprzez rejestrację na platformie www.ekorozwoj.ews21.pl

  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja Promocji Gmin Polskich, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz