wtorek, 30 września 2014

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania - Dotacje na ograniczenie emisji - Programy Ograniczenia Niskiej Emisji Spalin

W oczekiwaniu na regulacje ustawy OZE, niektóre samorządy już dziś starają się wspierać nowoczesne i energooszczędne rozwiązania grzewcze poprzez dofinansowanie inwestycji nawet do 100%!. Te działania mają na celu zmodernizować stare systemy grzewcze na nowe - przyjazne środowisku. Zakres takiej modernizacji obejmuje wymianę posiadanego 'nieekologicznego' kotła c.o. na ekologiczne rozwiązania grzewcze spełniające określone normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery.Do takich urządzeń zalicza się kotły:
 • elektryczne, gazowe, olejowe
 • kotły opalane biomasą*
 • automatyczne kotły retortowe opalane tzw. ekogroszkiem*
 • pompy ciepła
 • urządzenia wykorzystujące energię elektryczną
 • urządzenia pobierające ciepło z sieci ciepłowniczej
*kotły te muszą się cechować wysoką sprawnością energetyczną i nie mogą posiadać dodatkowego paleniska

Dodatkowo dofinansowaniem może zostać objęte docieplenie budynku oraz dodatkowa instalacja solarna.

Gdzie zatem i jak otrzymać dotację?
Decydując się na modernizację istniejącego ogrzewania budynku pierwsze kroki należy skierować do Urzędu Miasta lub Gminy, gdzie dowiemy się czy na terenie naszego miejsca zamieszkania funkcjonuje program dofinansowania modernizacji ogrzewania. Tam też otrzymamy niezbędne informacje oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć w urzędzie.

Dotacja przysługuje po wykonaniu inwestycji oraz jej odbiorze przez uprawnione osoby. Zwrot pieniędzy otrzymamy zatem po zainstalowaniu urządzeń spełniających warunki modernizacji. W różnych miastach i gminach kwoty te mogą mieć różną wysokość jednak zawsze w znaczący sposób obniżają one nakłady poniesione przez inwestora.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji Spalin

Program niskiej emisji spalin

Podstawowym celem Programu PONE jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne).
Program ONE realizowany jest ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ile można uzyskać dofinansowania?

W tym programie mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie do instalacji ekologicznych w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak rzeczywista kwota dofinansowania dla danej gminy jest ustalana indywidualnie. Docelowa kwota dofinansowania jest również uzależniona od wysokości kosztów inwestycji poniesionych i udokumentowanych przez inwestora.

Dla kogo dopłaty?

Z dofinansowania skorzystać mogą mieszkańcy, którzy zdecydowali się na urządzenie ekologiczne w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). W większości przypadków dotyczy on tylko modernizacji budynków, w których planowana jest wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowoczesny, i przy okazji tej wymiany gmina może pokryć też część kosztów związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.
Kryteria programu w każdej gminie mogą być ustalane nieco inaczej, dlatego jeśli w naszej gminie realizowany jest program PONE, najpierw należy dowiedzieć się, na jakich zasadach przyznawane są dopłaty i złożyć wymagane dokumenty. Warto dopytać o termin podjęcia przez gminę decyzji oraz termin wpłaty dofinansowania.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy, a następnie zawarcie umowy o dofinansowanie z gminą. Wnioski są przyjmowane w określonym czasie ustalonym przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy.
Warunkiem wzięcia udziału w programie jest:
- posiadanie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych wraz z dowodami ich wywozu za co najmniej ostatni rok kalendarzowy.
- w przypadku posiadania pieca węglowego, piec ten musi posiadać atest z roku jego produkcji.
- budynek mieszkalny jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (odebrany przez Nadzór Budowlany i posiadał nadany numer porządkowy).
Obsługa programu
Urząd Miasta lub Gminy wybiera w przetargu Operatora Programu (co roku jest ogłaszany przetarg na wybór Operatora), który zajmuje się obsługą Programu. Operator Programu wyznacza na czas realizacji programu punkt informacyjny, w którym załatwiane są wszelkie formalności związane z PONE.
Do obowiązków Operatora należy m.in.:
- przeprowadzenie weryfikacji osób zapisanych na listy oczekujących na instalację kolektorów słonecznych
- weryfikację dokumentów złożonych przez Inwestorów,
- sporządzenie listy firm instalujących kolektory słoneczne i weryfikację złożonych przez nich dokumentacji oraz udostępnianie ich Inwestorom,
- sporządzanie umów,
- nadzór i kontrolę nad realizacją,
- uczestnictwo przy odbiorach końcowych.

http://www.mabapa.pl/program-ograniczenia-niskiej-emisji-spalin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45% dotacji na kolektory słoneczne

Program kolektorów słonecznych z dotacją jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Polsce działa już od czerwca 2010 r. i od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem gospodarstw domowych. W ramach Programu można otrzymać45% dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Program działa za pośrednictwem banków, które zostały wytypowane w przetargu i mają podpisane umowy o współpracy z NFOŚiGW. Kredyty z dotacją NFOŚiGW będą udzielane do roku 2014, natomiast wypłata dotacji potrwa do końca 2015 r.

Ile można uzyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2.250 zł brutto do 1m2 powierzchni kolektora.

Główne założenia programu dopłat:

- Dotacja do 45 % kosztów kwalifikowanych
- Przedmiotem kredytowania są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją.
- Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewani ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.
- Warunki kredytowania ustalane są w wybranym banku.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura uzyskania dopłaty nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:
 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy
Gdzie się skierować po dofinansowanie?
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z następującymi bankami:
- Bank Ochrony Środowiska
- Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
- SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (nastąpiło połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- Warszawski Bank Spółdzielczy
- Credit Agricole Bank Polska S.A. (d. LUKAS Bank S.A.)
   
Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?
Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark. Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. 


Dopłaty z urzędu miasta i gminy do ogrzewania

Dotacje z urzędu miasta i dopłaty gminne do ogrzewania

W niektórych gminach w Polsce działają programy ekologiczne, które udzielają dopłat dla mieszkańców, którzy zdecydowali się na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła bądź też zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym.

Dla kogo dopłaty?

Do takiej dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym w którym ma służyć zakupione urządzenie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Ile można uzyskać dofinansowania?

W każdej gminie dotacje celowe są ustalane indywidualnie, dlatego należy skierować się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy i zapytać o środki finansowe na urządzenia ekologiczne.
Wysokość dofinansowania jest ustalana dla danej gminy lub miasta indywidualnie i zazwyczaj kwota dopłaty jest nie większa niż połowa kosztów urządzenia.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Dotację można otrzymać po wykonanym montażu i należy złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy następujące dokumenty:
- Wniosek o przyznanie dotacji na urządzenie ekologiczne
- Faktura VAT
- Protokół odbioru zamontowanego urządzenia ekologicznego
- Certyfikat urządzenia ekologicznego
Inwestorzy, którzy zmodernizują system grzewczy mogą składać wnioski o dotację do końca bieżącego roku po zakończeniu inwestycji.

Na co udzielane są dopłaty?

Dopłaty najczęściej udzielane są na kotły (w instalacjach opartych o proces spalania), piece elektryczne i węzeł cieplny (w instalacjach zaopatrywanych w ciepło sieciowe), a także kolektory słoneczne i pompy ciepła.
Ponadto osoby, które planują zastąpienie tradycyjnych urządzeń węglowych nowoczesnym kotłem na paliwo stałe (np. na ekogroszek, pelet drzewny), mogą otrzymać dotację do kosztów urządzeń, które posiadają odpowiedni certyfikat. Musi z niego wynikać, że urządzenie jest niskoemisyjne i spełnia wymogi regulaminu.
Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta lub Gminy.

Dopłaty do budowy domów i mieszkań energooszczędnych

Dofinansowanie do budynków pasywnych

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej iumożliwia uzyskanie dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków.

Ile można uzyskać dopłaty?

Kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego. Dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto.
Program ruszył w tym roku i będzie działał przez kolejne sześć lat (do 2018 roku) Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł dofinansowując budowę lub zakup planowanych 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię.
Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą Fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

- osoby budujące dom jednorodzinny
- osoby kupujące dom lub mieszkanie do dewelopera (lub spółdzielni mieszkaniowej)
- osoby kupując dom lub mieszkanie w budynku pasywnym – od 16 tys zł
- osoby kupując dom lub mieszkanie w budynkach energooszczędnych – do 11 tys zł.

Koszty kwalifikowane którymi objęta jest dotacja:

- koszty budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym

- koszty projektu budowlanego,

- koszty wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadza do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, tj:

- zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

- zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż instalacji ogrzewania,

- zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyć ich wartości.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii.
Gdzie uzyskać dofinansowanie?
Dotacje będą przyznawane przez przy współpracy z sektorem bankowym. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.
Kredyt z dopłatą powinien się pojawić w okienkach bankowych w I kwartale 2013 r.
Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.) Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie tego obowiązku już w 2016 roku. Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami chce przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy. Program ma stanowić rynkowy impuls do zmiany standardów budowy budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. To pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz